HONDENGEDRAG CENTRAAL


Gedragstherapie, jachttraining of privélessen voor uw hond

ALGEMENE VOORWAARDEN


Artikel 1: Begrippen.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Hondengedrag Centraal: bovengenoemde onderneming die, in uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek, individueel of aan een groep personen cursussen en activiteiten aanbiedt.

1.2 Gedragstherapeut: de gedragsdeskundige, gespecialiseerd in advisering en begeleiding betreffende ongewenst gedrag van honden.

1.3 Cursist: de hondeneigenaar die Hondengedrag Centraal aanspreekt betreffende de opvoeding en training van zijn/haar hond.

1.4 Cliënt: de hondeneigenaar die de gedragstherapeut wenst in te schakelen betreffende ongewenst gedrag van zijn/haar hond en daartoe opdracht geeft.

1.5 Overeenkomst/Opdracht: de overeenkomst waarbij Hondengedrag Centraal zich tegen haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden gedragsconsult, privéles of activiteit.

 

Artikel 2: Aangaan van de overeenkomst.

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overeenkomsten die cursisten/cliënten aangaan met de Hondengedrag Centraal.

2.2 Overeenkomst/opdracht kan aangegaan worden door te reageren op het aanbod van Hondengedrag Centraal middels mondelinge of schriftelijke afspraken. Mondelingen afspraken zijn bindend wanneer cursist/cliënt zijn naam, adres en telefoonnummer van zichzelf opgeeft evenals de naam en het ras van de hond.

2.3 Bij aanvang van die dienst die geleverd wordt door Hondengedrag Centraal is de cursist/cliënt verplicht de verschuldigde kosten contant en gepast te betalen.

2.4 In geval van het niet voldoen aan de betalingsverplichting behoudt Hondengedrag Centraal zich het recht om af te zien van de aangevraagde dienst.

2.5 De cursist ontvangt na aanmelding een bevestiging via de mail betreffende het gedragsconsult of privéles. Hierin wordt de afspraak en de voorwaarden van het consult of de privéles bevestigd.

2.6 Indien de cursist / cliënt minderjarig is, is de handtekening van ouder of voogd vereist.

2.7 Geld wordt niet retour gegeven, echter door overmacht van de cursist / cliënt kan hier vanaf geweken worden. Hierover zal overleg plaatsvinden tussen beide partijen.

 

Artikel 3: In aanmerking komen voor consult.

3.1 Cliënt heeft voor het consult telefonisch contact gehad met Hondengedrag Centraal

 

Artikel 4: Privéles of Privépakket.

4.1 Privéles: Cursist / cliënt komt in aanmerking voor een privéles wanneer de hond waarmee wordt deel genomen de leeftijd heeft van minimaal 8 weken.

4.1 a Privépakket: Cursist / cliënt komt in aanmerking voor een privépakket wanneer de hond waarmee wordt deel genomen de leeftijd heeft van minimaal 8 weken.

4.2 Training na een gedragsconsult: Cursist / cliënt komt in aanmerking voor een priveles of privepakket wanneer de hond hier volgens Hondengegdrag Centraal aan toe is.

 

Artikel 5: Annulering van lessen/consult.

5.1 Hondengedrag Centraal bepaalt of privelessen afgelast zullen worden. Lessen die door Hondengedrag Centraal zijn afgelast worden opnieuw en in overleg afgesproken.

5.2.a Cursist / cliënt dient minimaal 24 uur van tevoren mondeling (persoonlijk of per telefoon) aan te geven wanneer hij/zij niet in staat is bij de priveles aanwezig te zijn.

5.2.b Indien dit niet is gedaan, zal deze les gewoon gerekend worden.

5.3.a Cliënt dient minimaal 48 uur van tevoren mondeling (persoonlijk of per telefoon) aan te geven wanneer consult wegens omstandigheden niet kan plaatsvinden.

5.3.b Indien het consult minder dan 48 uur van tevoren wordt afgezegd door cliënt worden 50% van de kosten van het consult in rekening gebracht.

5.3.c Wordt het consult door de gedragstherapeut afgezegd dan zullen er geen kosten in rekening worden gebracht en wordt er in overleg een nieuwe datum gepland.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid van Hondengedrag Centraal.

6.1 Hondengedrag Centraal is niet aansprakelijk voor generlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende zaken.

6.2 Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van Hondengedrag Centraal op internet of andere publicaties binden Hondengedrag Centraal niet.

6.3 Hondengedrag Centraal is niet aansprakelijk voor ziekten en of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke de hond mogelijk oploopt tijdens of ten gevolgen van de gedragsconsult.

6.4 Hondengedrag Centraal kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van de door de cliënt/cursist gewenste resultaten.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid van de cliënt/cursist.

7.1 De cliënt/cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cliënt/cursist, door de cliënt/cursist meegebrachte bezoekers of door de cliënt/cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen, aan de organisatie, haar medewerkers en de locatie waar de training dan wel activiteit plaatsvindt.

7.2 De cursist / cliënt verklaart door aanmelding voor deelname een gedragsconsult, priveles of privepakket dat cursist/cliënt ook de hond waarmee wordt deelgenomen W.A. verzekerd heeft.

7.3 De cursist / cliënt, inclusief hond(en) die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de priveles of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door Hondengedrag Centraal van (voortzetting) van de priveles of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist / cliënt.

 

Artikel 9: Copyright.

9.1 Alle door Hondengedrag Centraal verstrekte schriftelijke materialen vallen onder het copyright van Hondengedrag Centraal. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hondengedrag Centraal worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

 

Artikel 10: Geschillen.

10.1 Op overeenkomsten gesloten met Hondengedrag Centraal is Nederlands recht van toepassing. De beoogde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.

10.2 Daar waar de algemene voorwaarden niet in voorzien beslist de eigenaar van Hondengedrag Centraal.

 

Hondenschool, Jachttraining, Puppycursus, Gedragstherapie, Priveles hond, jachthondentraining, Nijmegen, Wijchen, Beuningen, Arnhem en Doetinchem, jachthond, hond, hondentraining.

© Hondengedrag centraal – 2020 Alle Rechten Gereserveerd. Gemaakt door Colorsone